สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการใช้ extension เดิมกับ TYPO3 v6.1 ขึ้นไป

ถ้าคุณกำลังเกิดปัญหาเรื่องการแปลภาษาในเวอร์ชั่น 6.1 แบบนี้
“Fatal error: Cannot use string offset as an array” ให้สัญนิษฐานว่ามีการปรับโครงสร้างแล้วและจำเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนโค้ดในไฟล์ _pi1_wizicon.php จากของเดิม

function includeLocalLang() {
$llFile = t3lib_extMgm::extPath(‘extension’).’locallang.xml’;
$LOCAL_LANG = t3lib_div::readLLXMLfile($llFile, $GLOBALS[‘LANG’]->lang);

return $LOCAL_LANG;
}

เป็นแบบนี้

function includeLocalLang() {

$LOCAL_LANG = \TYPO3\CMS\Core\Utility\GeneralUtility::readLLfile(
\TYPO3\CMS\Core\Utility\ExtensionManagementUtility::extPath(‘extension’) . ‘locallang.xml’,
$GLOBALS[‘LANG’]->lang);

return $LOCAL_LANG;

}

เพียงเท่านี้ก็ใช้งาน extension ของเดิมกับเวอร์ชั่น 6.1 ได้แล้ว

ฟินละทีนี้… ^_^

Posted by:

Kickstarter
Administrator

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked (required):

Human answer! *

Back to Top