• Migrate จาก 4.5 เป็น 6.2 ไม่เจอไฟล์

    ปัญหาจากการ migrate จาก 4.5 เป็น 6.2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแปลงไฟล์ในเครื่องพัฒนาที่เป็นระบบ windows แต่ Server สำหรับออนไลน์เป็นระบบ Unix หรือ Linux จะพบปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟล์หลังจากการ migrate การแก้ไขปัญหาหลังจากการ migrate ข้ามเวอร์ชั่น คือต้องเปลี่ยนไฟล์ทุกไฟล์ใน fileadmin/_migrated/ เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ระบบจึงจะทำงานได้ PHP สำหรับการเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นตัวพิมพ์เล็ก (lowercase) ดังนี้ $files = scandir($directory); foreach($files as $key=>$name){ $oldName = $name; $newName = strtolower($name); rename(“$directory/$oldName”,”$directory/$newName”); } เพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณใช้เวลาในการนั่งเช็คข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น

    Read more »

Back to Top